Deelnemersvoorwaarden SingelSwim Utrecht 2020

 1. Het evenement, SingelSwim op 13 september 2020 Utrecht is een initiatief van de stichting Singel Swim Utrecht.
 2. Doelstelling van Stichting SingelSwim is om opbrengsten te genereren ter bestrijding van spierziektes. Dit doet de Stichting SingelSwim Utrecht door het organiseren van een SingelSwim, een zwemtocht van 1 km, 2 km en 5,5 km door de Utrechtse Singel.
 3. De Singel Swim Utrecht vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Utrecht is verstrekt.
 4. De stichting Singel Swim Utrecht is verantwoordelijk voor de inhoud van de SingelSwim Utrecht. Het programma is te vinden op de website www.singelswimutrecht.nl
 5. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting Singel Swim Utrecht is een onbezoldigde functie. Het RSIN van de SingelSwim Utrecht is 853631876.

Donaties

 1. De FSHD stichting bepaalt welke projecten ondersteund worden met de netto opbrengst van de SingelSwim Utrecht. Er wordt in de 2020 editie o.a. gezwommen voor goedgekeurde projecten van het Hubrecht Instituut. Indien er meer geld wordt opgehaald dan er goedgekeurde projecten zijn staat het de FSHD stichting vrij om andere FSHD gerelateerde projecten te ondersteunen.
 2. De totaal-donatieteller op de homepage van www.singelswimutrecht.nl toont het netto bedrag aan donaties, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten.
 3. De penningmeester van de stichting SingelSwim Utrecht houdt toezicht op de inkomsten en de kosten, en legt verantwoording af over de opbrengst van het evenement door het openbaren van de projectadministratie. De stichting Singel Swim Utrecht heeft een ANBI status.

Inschrijving

 1. Alle inschrijvers stemmen in met de verwerking van hun persoonsgegevens, conform de wettelijke regels, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het evenement. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van het SingelSwim Utrecht voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
 2. De stichting Singelswim Utrecht behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Singelswim Utrecht en om zonder opgaaf van redenen het SingelSwim Utrecht programma te beëindigen.
 3. De Stichting Singelswim Utrecht behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, onvoldoende kwaliteit van het water op het parcours, op advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, onvoorzienbare omstandigheden of overmacht, locatie of starttijd van het evenement te annuleren of te wijzigen. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte kosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ook dan direct ten goede aan de stichting.
 4. Er kunnen maximaal 500 deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal aan te passen.

Uitsluiting aansprakelijkheid stichting

 1. Iedere deelnemer zal bij registratie op 13 september 2020 een disclaimer ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer wordt onder meer aandacht gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Deelname aan de SingelSwim Utrecht is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, of indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de SingelSwim Utrecht.
 3. Een deelnemer verklaart minimaal 16 jaar oud te zijn en niet zwanger te zijn of klachten te hebben met betrekking tot zijn gezondheidsproblemen die er toe leiden dat deelnemer niet fit genoeg is om aan de SingelSwim mee te doen. Een deelnemer met een leeftijd vanaf 10 jaar tot 15 jaar kan deelnemen onder begeleiding van een volwassene aan de Kids Swim Utrecht .
 4. Dragen van een shorty of wetsuit is verplicht voor alle deelnemers aan de SingelSwim en KidsSwim Utrecht

Inschrijfgeld.

 1. Elke deelnemer, die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld (incl. btw) en spant zich volledig in om minimaal € 250 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen.
 2. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied.
 3. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.singelswimutrecht.nl. Is de betaling niet binnen 5 dagen na inschrijving geheel voldaan, dan vervalt de inschrijving.
 4. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk 27 september 2020 te zijn overgemaakt
 5. Het bedrag dat aan sponsorgeld kan worden binnengehaald is een streefbedrag en heeft verder geen consequenties voor deelname aan het evenement. Wel kan de stichting SingelSwim Utrecht voor het volgende jaar deelname aan het evenement blokkeren.
 6. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden, epidemie of gezondheidsproblemen verhinderd om bij het evenement te verschijnen, dan zal, na indiening van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe uiterlijk 11 september 2020 via info@singelswimutrecht.nl contact op te nemen met de organisatie. Het opgehaalde sponsorgeld kan niet worden gestorneerd. 

Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams.

 1. Een businessteam bestaat uit een met de Stichting Singelswim Utrecht overeengekomen aantal deelnemers die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
 2. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig voldaan, dan vervalt de inschrijving.
 3. Een businessteam heeft een streefbedrag van minimaal €250 per persoon aan donatiegelden te werven, welke via de business-team-pagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 27 september 2020 te zijn overgemaakt.
 4. Businessteams die de donatiegelden in een keer willen afkopen dienen contact op te nemen met de organisatie via info@singelswimutrecht.nl.

Prijzen deelnemers

Van iedere deelnemer aan de SingelSwim Utrecht wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. Na afloop van het event vindt een prijsuitreiking plaats.