Thumb 2980f80987794fee5719c2d64a8aa3ee0fbffb44

Gemeente Utrecht

Zwemmen voor het goede doel FSHD
from € 750 (32%)

Een steentje bijdragen aan onderzoek naar FSHD en daarmee het vinden van oplossingen voor deze slopende ziekte.