Thumb d6c30fe5346ad5ccf6b46c5c14c6cccf318fed78

VanMeeteren Swimmers

Zwemmend door de grachten voor het goede doel!
Normal 00ebdb754d955f6e0717aaba5bfaad87ea589d69
van totaal € 750 (42%)

Als familie willen wij ons graag inzetten voor de strijd tegen FSHD. Zwemmen is onze passie!