Algemene voorwaarden SingelSwim Utrecht 2024

 1. Het evenement, de SingelSwim, op 9 juni 2024 in Utrecht is een initiatief van de stichting Singel Swim Utrecht.
 2. Doelstelling van Stichting SingelSwim is om opbrengsten te genereren ter bestrijding van de spierziekte FSHD. Dit doet de Stichting SingelSwim Utrecht door het organiseren van een SingelSwim, een waterevenement door de Singel van Utrecht.
 3. De SingelSwim Utrecht vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Utrecht is verstrekt.
 4. De stichting Singel Swim Utrecht is verantwoordelijk voor de inhoud van de SingelSwim Utrecht. Het programma is te vinden op deze website.
 5. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting Singel Swim Utrecht is een onbezoldigde functie. Het RSIN van de SingelSwim Utrecht is 853631876.

Donaties
 1. De FSHD stichting bepaalt welke projecten ondersteund worden met de netto opbrengst van de SingelSwim Utrecht. Indien er meer geld wordt opgehaald dan er goedgekeurde projecten zijn, staat het de FSHD stichting vrij om andere FSHD gerelateerde projecten te ondersteunen.
 2. De totaal-donatieteller op de homepage van deze website toont het netto bedrag aan donaties, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten.
 3. De penningmeester van de stichting SingelSwim Utrecht houdt toezicht op de inkomsten en de kosten, en legt verantwoording af over de opbrengst van het evenement door het openbaren van de projectadministratie. De stichting Singel Swim Utrecht heeft een ANBI status.

Inschrijving
 1. Alle inschrijvers stemmen in met de verwerking van hun persoonsgegevens, conform de wettelijke regels, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het evenement. Deelnemers geven bij inschrijving toestemming voor eenmalige benadering door derden (partners/sponsors van het SingelSwim Utrecht) voor marketingdoeleinden.
 2. De stichting Singelswim Utrecht behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Singelswim Utrecht en om zonder opgaaf van redenen het SingelSwim Utrecht programma te beëindigen.
 3. De Stichting Singelswim Utrecht behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, onvoldoende kwaliteit van het water op het parcours, op advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, onvoorzienbare omstandigheden of overmacht, locatie of starttijd van het evenement te annuleren of te wijzigen. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte kosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ook dan direct ten goede aan de stichting.
 4. Er kunnen maximaal 500 deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal aan te passen.


Uitsluiting aansprakelijkheid stichting

 1. Iedere deelnemer zal bij registratie op 9 juni 2024 een disclaimer ondertekenen (zwemmers, kanoërs/suppers en begeleiders) waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer wordt onder meer aandacht gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Deelname aan de SingelSwim Utrecht is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, of indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de SingelSwim Utrecht.
 3. Een deelnemer verklaart minimaal 16 jaar oud te zijn en niet zwanger te zijn of klachten te hebben met betrekking tot zijn gezondheidsproblemen die er toe leiden dat deelnemer niet fit genoeg is om aan de SingelSwim mee te doen. Een deelnemer met een leeftijd vanaf 10 jaar tot 15 jaar kan deelnemen onder begeleiding van een volwassene aan de Kids Swim Utrecht en is verplicht om over zwemdiploma A en B te beschikken.
 4. Dragen van een wetsuit is verplicht bij een temperatuur tot 18 graden voor alle deelnemers aan de SingelSwim en KidsSwim Utrecht, evenals het dragen van een badmuts. (Heb je geen eigen wetsuit, huur hem dan HIER).


Inschrijfgeld

 1. Elke deelnemer, die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld (incl. btw) en spant zich volledig in om minimaal € 250 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen. Indien €500 of meer wordt opgehaald door een deelnemer, kan hij/zij een mail sturen naar de organisatie met het verzoek tot het terugstorten van het inschrijfgeld. De organisatie maakt het terugstorten van de inschrijfgelden dan binnen 10 wekdagen in orde.
 2.  Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied.
 3. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem van de SingelSwim Utrecht. Is de betaling niet binnen 24 uur na inschrijving geheel voldaan, dan vervalt de inschrijving.
 4. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 5. Het bedrag dat aan sponsorgeld kan worden binnengehaald is een streefbedrag en heeft verder geen consequenties voor deelname aan het evenement. Wel kan de stichting SingelSwim Utrecht voor het volgende jaar deelname aan het evenement blokkeren.
 6. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden, epidemie of gezondheidsproblemen verhinderd om bij het evenement te verschijnen, dan zal, na indiening van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe uiterlijk 7 juni 2024 via info@singelswimutrecht.nl contact op te nemen met de organisatie. Het opgehaalde sponsorgeld kan niet worden gestorneerd. 


Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams.

 1. Een businessteam bestaat uit een met de Stichting Singelswim Utrecht overeengekomen aantal deelnemers die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
 2. Bedrijventeams kijgen 14 dagen voor het evenement een factuur.
 3. Een businessteam heeft een streefbedrag van minimaal €250 per persoon aan donatiegelden te werven, welke via de businessteam-pagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 9 juni 2024 te zijn overgemaakt.
 4. Businessteams die de donatiegelden in een keer willen afkopen dienen contact op te nemen met de organisatie via info@singelswimutrecht.nl.

VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

Wanneer bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint. U kunt deze dekking afsluiten tot en met 7 dagen na de datum van uw inschrijving.
Voor welk bedrag bent u verzekerd?
Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald. In welke gevallen bent u verzekerd? U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:
– U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
– Een familielid in de derde graad overlijdt.
– U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw inschrijving.
– U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
– Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
– U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
– U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport. Dit dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring.
Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren. Wat krijgt u vergoed? Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal het inschrijfgeld inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.


Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen